top of page

FORENINGENS VEDTÆGTER

 • § 5 Foreningens daglige ledelse
  Stk. 1. Foreningens daglige ledelse udgøres af minimum 4 og op til 12 bestyrelsesmedlemmer. Heraf en formand, næstformand, kasserer og sekretær. Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen for 2 år ad gangen ved almindeligt flertal. Valgperioderne er forskudte, således er halvdelen af bestyrelsen på valg hvert år. Ved skriftlige afstemninger skal der skrives lige så mange navne på stemmesedlen, som der skal vælges bestyrelsesmedlemmer.    Stk. 2. Foreningens 2 suppleanter vælges for 1 år ad gangen. Ved et bestyrelsesmedlems forfald indtræder den først valgte suppleant i dennes sted og funktionsperiode. Såfremt der er mindre end 3 måneder til nyvalg på generalforsamlingen, kan bestyrelsen vælge, at lade pladsen være vakant. Stk. 3. Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med nærværende vedtægter og generalforsamlingens beslutninger. Samtlige medlemmer skal så vidt muligt have haft adgang til at deltage i bestyrelsens beslutning. Stk. 4. Senest 14 dage efter nyvalg til bestyrelsen afholdes konstituerende møde, hvor bestyrelsen vælger formand, næstformand, kasserer og sekretær. Alle tillidsposter gælder frem til næste konstituering. Stk. 5. Bestyrelsen fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden. Den kan nedsætte underudvalg og arbejdsgrupper til varetagelse af afgrænsede opgaver i overensstemmelse med §2. Stk. 6. Formanden - og i hans fravær næstformanden - indkalder og leder bestyrelsesmøder. Indkaldelse sker skriftligt med angivelse af dagsorden, når formanden eller medlemmerne skønner det nødvendigt. I sådanne tilfælde afholdes mødet senest 3 uger efter anmodningen er kommet til formandens kendskab.
 • § 3 Medlemskreds
  Stk. 1. Som medlemmer optages enhver fysisk eller juridisk person, som har interesse i- eller lyst og vilje til at arbejde med foreningens formål. Stk. 2. Indmeldelse sker på foreningens medlemsblanket og er først gyldigt, når medlemmet har betalt kontingentet. Stk. 3. Udmeldelse kan ske ved skriftlig henvendelse med virkning fra udgangen af kalenderåret. Stk. 4. Medlemmerne betaler et af generalforsamlingen fastsat kontingent, som opkræves for et år ad gangen og er bindende for det pågældende år. Kontingentet opkræves forud for hvert kalenderår. Foreningen GDGH søges herudover finansieret ved sponsor- og annoncestøtte samt bidrag for offentlige/private virksomheder, fonde, øvrige foreninger/institutioner og private personer. Stk. 5. Ved stemmeafgivning råder hvert medlem over én stemme.
 • § 8 Vedtægtsændringer
  Stk. 1. Til vedtagelse af ændringer af vedtægterne kræves det, at mindst halvdelen af medlemmerne er mødt på generalforsamlingen, og at 2/3 af de fremmødte stemmer for vedtægtsændringen. Ændringsforslaget skal fremgå af dagsordenen. Hvis ikke halvdelen af medlemmerne er mødt, kan der indkaldes til en ny generalforsamling med sædvanligt varsel og med samme dagsorden. På denne 2. generalforsamling kan ændringer af vedtægterne vedtages med 2/3 af de mødte stemmer, uanset antallet af fremmødte. Stk. 2. Vedtægtsændringerne træder i kraft med virkning fra den generalforsamling, de vedtages på.
 • § 9 Opløsningsregler
  Stk. 1. Opløsning af foreningen GDGH kan kun finde sted med 2/3 flertal på to hinanden følgende generalforsamlinger, hvoraf den ene skal være ordinær. Stk. 2. Foreningens formue skal i tilfælde af opløsning anvendes i overensstemmelse med de i § 2 fastsatte formål eller til andre almennyttige formål. Beslutning om den konkrete anvendelse af formuen træffes af den opløsende generalforsamling.
 • § 6 Økonomi, regnskab og revision"
  Stk. 1. Bestyrelsen er ansvarlig for generalforsamlingen for budget samt regnskab. Stk. 2. Foreningens regnskab føres af kassereren. Stk. 3. Regnskabet revideres af de på generalforsamlingen valgte revisorer.
 • § 1 Navn og hjemsted
  Stk. 1. Foreningens navn er Grindsted – den grønne hovedstad (forkortet: GDGH), som har hjemsted i Grindsted i Billund Kommune.
 • § 2 Formål
  GDGH har 3 grundværdier, som sætter retningen for projekterne og temaerne i foreningen. Grundværdierne er bæredygtighed, fællesskab og læring. Med bæredygtighed forstås efter FN’s definition, ”at nulevende generationers behov ikke sker på bekostning af fremtidige generationers muligheder for at opfylde deres behov”. Med fællesskab forstås at GDGH vil være med til at samle befolkningen i Grindsted, og understøtte og facilitere borgerinddragelse og aktiviteter. Dette skal være med til at skabe et fællesskab omkring den grønne og bæredygtige udvikling i byen. Med læring forstås at GDGH vil facilitere erfarings- og vidensdeling omkring den generationsforurening som er foregået i Grindsted. Der skal samtidig skabes grundlag for nye og innovative løsninger, hvor byens undervisningsinstitutioner inddrages for at sikre en lokal forankring. De igangsatte aktiviteter og projekter skal understøtte viden og læring hos børn, unge og voksne. Arbejdet i GDGH organiseres i temaer. Hvilke temaer der arbejdes med i GDGH fastlægges løbende af bestyrelsen og kommunikeres på foreningens hjemmeside.
 • § 10 Datering
  Stk. 1. Således vedtaget på den ordinære generalforsamling den 24. juni 2021 og på den ekstraordinære generalforsamling den 11. august 2021.
 • § 7 Tegningsregler og hæftelse
  Stk. 1. Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formand og næstformand. Stk. 2. Der påhviler ikke bestyrelsens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler foreningen.
 • § 4 Generalforsamling
  Stk. 1. Generalforsamlingen er GDGH’s højeste myndighed. Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt inden udgangen af marts måned og indkaldes med mindst 3 ugers varsel via mail til medlemmerne samt annoncering på GDGH’s hjemmesiden. Det er medlemmernes eget ansvar, at foreningen har fået oplyst rette mail. Generalforsamlingen afholdes i Billund Kommune, men kan også foregå virtuelt. Forslag, som ønskes behandlet ved generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 10 dage før generalforsamlingen. Stk. 3. Møde- og stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle medlemmer, der senest ugedagen forinden har betalt forfaldent kontingent. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Stk. 4. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter: Valg af dirigent og evt. stemmetællere Bestyrelsens beretning Forelæggelse af årsregnskabet Behandling af indkomne forslag Orientering og godkendelse af budget samt budget Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter Valg af revisorer Eventuelt Stk. 5. Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen. Stk. 6. Generalforsamlingen træffer sine beslutninger med simpelt flertal (en over halvdelen af de gyldigt afgivne stemmer) og ved håndsoprækning. Skriftlig afstemning anvendes dog, hvis blot én mødedeltager ønsker det. Ved personvalg, hvor der er foreslået flere end det antal, der skal vælges, foretages altid skriftlig afstemning. Ved sådanne personvalg anvendes reglen om simpelt flertal. Stk. 7. Bestyrelsen kan indkalde til ekstraordinær generalforsamling, når bestyrelsen finder det nødvendigt. Desuden kan medlemmerne pålægge bestyrelsen at indkalde til ekstraordinær generalforsamling, hvis mindst 2/3 af medlemmerne fremsætter en skriftlig anmodning.
bottom of page