FORENINGENS VEDTÆGTER

§ 1 Navn og hjemsted


Stk. 1. Frivilligforeningens navn er Grindsted – Den Grønne Hovedstad (forkortet: GDGH), som har hjemsted i Grindsted i Billund Kommune.
§ 2 Formål


Stk. 1. Med udgangspunkt i Grindsteds forureningshistorie er GDGH’s overordnede og langsigtede ambition at etablere bæredygtigheds – og læringsfælleskaber i Grindsted. Disse fællesskaber skal på sigt fremme og understøtte den grønne og bæredygtige udvikling - også uden for Grindsted. Stk. 2. GDGH skal være almennyttig til gavn for alle borgere i Grindsted, med interesse i at skabe fællesskaber mellem byens borgere, foreninger og erhvervslivet. Disse fællesskaber skal tage udgangspunkt i bæredygtige og grønne tiltag. Stk. 3. GDGH har 3 grundværdier, som sætter retningen for projekterne og temaerne i foreningen. Grundværdierne er bæredygtighed, fællesskab og læring. Med bæredygtighed forstås efter FN’s definition, ”at nulevende generationers behov ikke sker på bekostning af fremtidige generationers muligheder for at opfylde deres behov”. Med fællesskab forstås at GDGH vil være med til at samle befolkningen i Grindsted, og understøtte og facilitere borgerinddragelse og aktiviteter. Dette skal være med til at skabe et fællesskab omkring den grønne og bæredygtige udvikling i byen. Med læring forstås at GDGH vil facilitere erfarings- og vidensdeling omkring den generationsforurening som er foregået i Grindsted. Der skal samtidig skabes grundlag for nye og innovative løsninger, hvor byens undervisningsinstitutioner inddrages for at sikre en lokal forankring. De igangsatte aktiviteter og projekter skal understøtte viden og læring hos børn, unge og voksne. Arbejdet i GDGH tager udgangspunkt i udvalgte temaer, som alle spiller ind i FN’s 17 verdensmål. Herunder er de udvalgte temaer kort beskrevet: Landbrug og Fødevarer GDGH skal med udgangspunkt i en inddragelse af byens landmænd facilitere videns- og erfaringsdeling omkring landbrug og fødevarer – dette skal ske på tværs af lokale landbrug, uddannelsesinstitutioner og byens borgere. Derudover skal GDGH undersøge mulighederne for bæredygtige produktionsmuligheder indenfor landbrug og fødevarer, samt understøtte forskning og udvikling af fremtidens landbrug og fødevarer. Potentialet for udbredelse af lokale råvarer i Grindsted skal desuden undersøges. Skov og Natur
GDGH skal fremme og udvikle potentialer i og omkring Grindsteds grønne områder – med særligt fokus på skov. Dette skal være med til at gøre skoven og naturen i Grindsted til et attraktivt samlingspunkt for byens borgere, institutioner samt turister. Derudover skal der blandt andet sættes fokus på formidling af læring om biodiversiteten i naturen. Der skal derfor udvikles en lokal strategi for øget naturoplevelser og aktiviteter i og omkring Grindsted. GDGH kan med fordel facilitere et samarbejde med Billund Kommune om den allerede fremlagte naturstrategi 2020, for at sikre en forankring ikke kun lokalt – men også kommunalt. Handel GDGH vil understøtte og fremme udviklingen af fremtidens klimabevidste handel. Der skal arbejdes på at handlen i Grindsted bliver mere bæredygtig. Ligeledes skal der skabes et større samarbejde mellem de lokale erhvervsdrivende. Lokale råvarer skal være en del at udbuddet i Grindsted, og handlen skal forankres gennem fællesskab og god kundeservice, hvor den bliver et relationsskabende værktøj. Transport GDGH ønsker at bidrage til en bevidsthed omkring, og opmærksomhed på, bæredygtige og klimavenlige transportmuligheder. Interaktive opfordringer til motion, kollektiv transport, el-biler og andre innovative løsninger skal være helt centrale i Grindsted. Desuden skal infrastrukturen udvikles til at kunne løfte fremtidens grønne løsninger og behov. Industri og Erhverv GDGH vil understøtte og fremme bæredygtige projekter, som på sigt skal øge antallet af arbejdspladser og fællesskabet i Grindsted by. Herunder kan cirkulær økonomi anvendes på tværs af virksomheder som et netværksskabende instrument, hvor samarbejde og fællesskab er i højsæde. Desuden skal forbruget af energi i bygninger reduceres. Energi
GDGH ønsker at understøtte en energioptimering samt CO2 reduktion på alle niveauer gennem udvikling af bæredygtig energi. På sigt skal hele Grindsted by være CO₂ neutrale. Derudover vil temaet også omhandle indfangning af CO₂. Miljø GDGH vil kæmpe- og skubbe på for en egentlig bekæmpelse af forureningen og oprensning af søerne i Grindsted. Herunder understøtte og videreudvikle eksisterende oprensningsmetoder i samarbejde med relevante partnere. Formentlig med vægt på biologisk nedbrydning af de giftige stoffer. Desuden vil GDGH værne om den mangfoldige natur og biodiversitet. Ressourceoptimering GDGH vil sætte fokus på borgernes vaner og inddrage lokalbefolkningen på positiv vis, bl.a. gennem oplysning og ved at vise og opfordre til forandring og udvikling i borgernes hjem. GDGH vil sætte fokus på fremtidens måde at leve på - hvordan ser fremtidens husstand ud? Herunder fx deleøkonomi, genbrug og sågar moderne bo- eller transportfællesskaber.
§ 3 medlemskreds


Stk. 1.Som medlemmer optages enhver fysisk eller juridisk person, som har interesse i- eller lyst og vilje til at arbejde med foreningens formål. Stk. 2. Udmeldelse kan ske ved skriftlig henvendelse med virkning fra udgangen af kalenderåret. Stk. 3. Ved stemmeafgivning råder hvert medlem over én stemme.
§ 4 Generalforsamling


Stk. 1. Generalforsamlingen er GDGHs højeste myndighed. Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt inden udgangen af marts måned og indkaldes med mindst 3 ugers varsel via mail til initiativgruppen. Forslag, som ønskes behandlet ved generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 10 dage før generalforsamlingen. Stk. 3. Møde- og stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle i initiativgruppen, der fungerer som bestyrelse. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Stk. 4. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter: Valg af dirigent og evt. stemmetællere Formandens beretning Forelæggelse af årsregnskabet Behandling af indkomne forslag Orientering og godkendelse af budget Valg af formand Valg af næstformand Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter Valg af revisor(er) Eventuelt Stk. 5. Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen. Stk. 6. Generalforsamlingen træffer sine beslutninger med simpelt flertal (en over halvdelen af de gyldigt afgivne stemmer) og ved håndsoprækning. Skriftlig afstemning anvendes dog, hvis blot én mødedeltager ønsker det. Ved personvalg, hvor der er foreslået flere end det antal, der skal vælges, foretages altid skriftlig afstemning. Ved sådanne personvalg anvendes reglen om simpelt flertal. Stk. 7. Initiativgruppen kan indkalde til ekstraordinær generalforsamling, når initiativgruppen finder det nødvendigt.
§ 5 Frivilligforeningens daglige ledelse


Stk. 1. Frivilligforeningens daglige ledelse udgøres af initiativgruppen, som er beslutningsorganet. Initiativgruppen fungerer herved som bestyrelse. Stk. 2. Frivilligforeningen ledes i overensstemmelse med nærværende vedtægter og initiativgruppens beslutninger. Stk. 3. Initiativgruppen fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden. Den kan nedsætte underudvalg og arbejdsgrupper til varetagelse af afgrænsede opgaver i overensstemmelse med §2.
§ 6 Økonomi, regnskab og revision


Stk. 1. Initiativgruppen er ansvarlig for budget samt regnskab. Stk. 2. Frivilligforeningens regnskab føres af kassereren. Stk. 3. Regnskabet revideres af den på generelforsamlingen valgte revisor.
§ 7 Tegningsregler og hæftelse


Stk. 1. Frivilligforeningen tegnes udadtil ved underskrift af Formand og mindst et yderligere medlem af initiativgruppen. Stk. 2. Der påhviler ikke frivilligforeningens personer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler frivilligforeningen.
§ 8 Vedtægtsændringer


Stk. 1. Disse vedtægter kan kun ændres med 2/3 flertal på en generalforsamling, hvor ændringsforslaget fremgår af dagsordenen. Stk. 2. Vedtægtsændringerne træder i kraft med virkning fra den generalforsamling, de vedtages på.
§ 9 Opløsningsregler


Stk. 1. Opløsning af GDGH kan kun finde sted med 2/3 flertal på to hinanden følgende generalforsamlinger, hvoraf den ene skal være ordinær. Stk. 2. Frivilligforeningens formue skal i tilfælde af opløsning anvendes i overensstemmelse med de i § 2 fastsatte formål eller til andre almennyttige formål. Beslutning om den konkrete anvendelse af formuen træffes af den opløsende generalforsamling.
§ 10 Datering


Stk. 1.Således vedtaget på frivilligforeningens initiativgruppemøde d.28.09.2020.