top of page

FORENINGENS VEDTÆGTER

 • § 5 Foreningens daglige ledelse
  Stk. 1. Foreningens daglige ledelse udgøres af minimum 4 og op til 12 bestyrelsesmedlemmer. Heraf en formand, næstformand, kasserer og sekretær. Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen for 2 år ad gangen ved almindeligt flertal. Valgperioderne er forskudte, således er halvdelen af bestyrelsen på valg hvert år. Ved skriftlige afstemninger skal der skrives lige så mange navne på stemmesedlen, som der skal vælges bestyrelsesmedlemmer.    Stk. 2. Foreningens 2 suppleanter vælges for 1 år ad gangen. Ved et bestyrelsesmedlems forfald indtræder den først valgte suppleant i dennes sted og funktionsperiode. Såfremt der er mindre end 3 måneder til nyvalg på generalforsamlingen, kan bestyrelsen vælge, at lade pladsen være vakant. Stk. 3. Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med nærværende vedtægter og generalforsamlingens beslutninger. Samtlige medlemmer skal så vidt muligt have haft adgang til at deltage i bestyrelsens beslutning. Stk. 4. Senest 14 dage efter nyvalg til bestyrelsen afholdes konstituerende møde, hvor bestyrelsen vælger formand, næstformand, kasserer og sekretær. Alle tillidsposter gælder frem til næste konstituering. Stk. 5. Bestyrelsen fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden. Den kan nedsætte underudvalg og arbejdsgrupper til varetagelse af afgrænsede opgaver i overensstemmelse med §2. Stk. 6. Formanden - og i hans fravær næstformanden - indkalder og leder bestyrelsesmøder. Indkaldelse sker skriftligt med angivelse af dagsorden, når formanden eller medlemmerne skønner det nødvendigt. I sådanne tilfælde afholdes mødet senest 3 uger efter anmodningen er kommet til formandens kendskab.
 • § 3 Medlemskreds
  Stk. 1. Som medlemmer optages enhver fysisk eller juridisk person, som har interesse i- eller lyst og vilje til at arbejde med foreningens formål. Stk. 2. Indmeldelse sker på foreningens medlemsblanket og er først gyldigt, når medlemmet har betalt kontingentet. Stk. 3. Udmeldelse kan ske ved skriftlig henvendelse med virkning fra udgangen af kalenderåret. Stk. 4. Medlemmerne betaler et af generalforsamlingen fastsat kontingent, som opkræves for et år ad gangen og er bindende for det pågældende år. Kontingentet opkræves forud for hvert kalenderår. Foreningen GDGH søges herudover finansieret ved sponsor- og annoncestøtte samt bidrag for offentlige/private virksomheder, fonde, øvrige foreninger/institutioner og private personer. Stk. 5. Ved stemmeafgivning råder hvert medlem over én stemme.
 • § 8 Vedtægtsændringer
  Stk. 1. Til vedtagelse af ændringer af vedtægterne kræves det, at mindst halvdelen af medlemmerne er mødt på generalforsamlingen, og at 2/3 af de fremmødte stemmer for vedtægtsændringen. Ændringsforslaget skal fremgå af dagsordenen. Hvis ikke halvdelen af medlemmerne er mødt, kan der indkaldes til en ny generalforsamling med sædvanligt varsel og med samme dagsorden. På denne 2. generalforsamling kan ændringer af vedtægterne vedtages med 2/3 af de mødte stemmer, uanset antallet af fremmødte. Stk. 2. Vedtægtsændringerne træder i kraft med virkning fra den generalforsamling, de vedtages på.
 • § 9 Opløsningsregler
  Stk. 1. Opløsning af foreningen GDGH kan kun finde sted med 2/3 flertal på to hinanden følgende generalforsamlinger, hvoraf den ene skal være ordinær. Stk. 2. Foreningens formue skal i tilfælde af opløsning anvendes i overensstemmelse med de i § 2 fastsatte formål eller til andre almennyttige formål. Beslutning om den konkrete anvendelse af formuen træffes af den opløsende generalforsamling.
 • § 6 Økonomi, regnskab og revision"
  Stk. 1. Bestyrelsen er ansvarlig for generalforsamlingen for budget samt regnskab. Stk. 2. Foreningens regnskab føres af kassereren. Stk. 3. Regnskabet revideres af de på generalforsamlingen valgte revisorer.
 • § 1 Navn og hjemsted
  Stk. 1. Foreningens navn er Grindsted – den grønne hovedstad (forkortet: GDGH), som har hjemsted i Grindsted i Billund Kommune.
 • § 2 Formål
  GDGH har 3 grundværdier, som sætter retningen for projekterne og temaerne i foreningen. Grundværdierne er bæredygtighed, fællesskab og læring. Med bæredygtighed forstås efter FN’s definition, ”at nulevende generationers behov ikke sker på bekostning af fremtidige generationers muligheder for at opfylde deres behov”. Med fællesskab forstås at GDGH vil være med til at samle befolkningen i Grindsted, og understøtte og facilitere borgerinddragelse og aktiviteter. Dette skal være med til at skabe et fællesskab omkring den grønne og bæredygtige udvikling i byen. Med læring forstås at GDGH vil facilitere erfarings- og vidensdeling omkring den generationsforurening som er foregået i Grindsted. Der skal samtidig skabes grundlag for nye og innovative løsninger, hvor byens undervisningsinstitutioner inddrages for at sikre en lokal forankring. De igangsatte aktiviteter og projekter skal understøtte viden og læring hos børn, unge og voksne. Arbejdet i GDGH tager udgangspunkt i udvalgte temaer, som alle spiller ind i FN’s 17 verdensmål, omsat til danske forhold beskrevet i 2030 kommissionens redegørelse. Alle temaer er selvstyrende under iagttagelse af GDGH’s formålsparagraf, hvor der hersker åbenhed omkring aktiviteter og tiltag på de forskellige områder. Herunder er de udvalgte temaer kort beskrevet: Landbrug og Fødevarer GDGH skal med udgangspunkt i en inddragelse af lokalsamfundets landmænd facilitere videns- og erfaringsdeling omkring landbrug og fødevarer – dette skal ske på tværs af lokale landbrug, uddannelsesinstitutioner og borgere. Derudover skal GDGH undersøge mulighederne for bæredygtige produktionsmuligheder inden for landbrug og fødevarer, samt understøtte forskning og udvikling af fremtidens landbrug og fødevarer. Potentialet for udbredelse af lokale råvarer i lokalområdet skal desuden undersøges. Skov og Natur GDGH skal fremme og udvikle potentialer i og omkring lokalområdets grønne områder – med særligt fokus på skov. Dette skal være med til at gøre skoven og naturen i egnen til et attraktivt samlingspunkt for borgerne, institutioner samt turister. Derudover skal der blandt andet sættes fokus på formidling af læring om biodiversiteten i naturen. Der skal derfor udvikles en lokal strategi for øget naturoplevelser og aktiviteter i lokalområdet. GDGH kan med fordel facilitere et samarbejde med Billund Kommune om den allerede fremlagte naturstrategi 2020, for at sikre en forankring. Handel GDGH vil understøtte og fremme udviklingen af fremtidens klimabevidste handel. Der skal arbejdes på at handlen bliver mere bæredygtig, hvoraf der skal skabes synlighed for forbrugerne, så det grønne valg bliver nemmere. Ligeledes skal der skabes et større samarbejde mellem de lokale erhvervsdrivende. Lokale råvarer skal være en del at udbuddet i lokalsamfundet, og handlen skal forankres gennem fællesskab og god kundeservice, hvor den bliver et relationsskabende værktøj. Transport GDGH ønsker at bidrage til en bevidsthed om, og opmærksomhed på, bæredygtige og klimavenlige transportmuligheder. Interaktive opfordringer til motion, kollektiv transport, el-biler og andre innovative løsninger skal være helt centrale i lokalsamfundet. Desuden skal infrastrukturen udvikles til at kunne løfte fremtidens grønne løsninger og behov. Industri og Erhverv GDGH vil understøtte og fremme bæredygtige projekter, som på sigt skal øge antallet af arbejdspladser og fællesskabet i lokalsamfundet. Herunder kan cirkulær økonomi anvendes på tværs af virksomheder som et netværksskabende instrument, hvor samarbejde og fællesskab er i højsæde. Desuden skal forbruget af energi i bygninger reduceres. Energi GDGH ønsker at understøtte en energioptimering samt CO2 reduktion på alle niveauer gennem udvikling af bæredygtig energi. På sigt skal hele Grindsted by være CO₂ neutrale. Derudover vil temaet også omhandle indfangning af CO₂. Miljø GDGH vil kæmpe- og skubbe på for en egentlig bekæmpelse af generationsforureningen og oprensning af søerne i Grindsted. Herunder understøtte og videreudvikle eksisterende oprensningsmetoder i samarbejde med relevante partnere. Læring og vidensdeling omkring generationsforureningen skal understøttes og ske i samarbejde med undervisningsinstitutioner, foreninger, borgerne og andre interesserede. Desuden vil GDGH værne om det naturlige miljø og biodiversiteten i lokalområdet. Ressourceoptimering GDGH vil sætte fokus på borgernes vaner og inddrage lokalbefolkningen på positiv vis, bl.a. gennem oplysning og ved at vise og opfordre til forandring og udvikling i borgernes hjem. GDGH vil sætte fokus på fremtidens måde at leve på - hvordan ser fremtidens husstand ud? Herunder fx deleøkonomi, genbrug og sågar moderne bo- eller transportfællesskaber.
 • § 10 Datering
  Stk. 1. Således vedtaget på den ordinære generalforsamling den 24. juni 2021 og på den ekstraordinære generalforsamling den 11. august 2021.
 • § 7 Tegningsregler og hæftelse
  Stk. 1. Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formand og næstformand. Stk. 2. Der påhviler ikke bestyrelsens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler foreningen.
 • § 4 Generalforsamling
  Stk. 1. Generalforsamlingen er GDGH’s højeste myndighed. Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt inden udgangen af marts måned og indkaldes med mindst 3 ugers varsel via mail til medlemmerne samt annoncering på GDGH’s hjemmesiden. Det er medlemmernes eget ansvar, at foreningen har fået oplyst rette mail. Generalforsamlingen afholdes i Billund Kommune, men kan også foregå virtuelt. Forslag, som ønskes behandlet ved generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 10 dage før generalforsamlingen. Stk. 3. Møde- og stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle medlemmer, der senest ugedagen forinden har betalt forfaldent kontingent. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Stk. 4. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter: Valg af dirigent og evt. stemmetællere Bestyrelsens beretning Forelæggelse af årsregnskabet Behandling af indkomne forslag Orientering og godkendelse af budget samt budget Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter Valg af revisorer Eventuelt Stk. 5. Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen. Stk. 6. Generalforsamlingen træffer sine beslutninger med simpelt flertal (en over halvdelen af de gyldigt afgivne stemmer) og ved håndsoprækning. Skriftlig afstemning anvendes dog, hvis blot én mødedeltager ønsker det. Ved personvalg, hvor der er foreslået flere end det antal, der skal vælges, foretages altid skriftlig afstemning. Ved sådanne personvalg anvendes reglen om simpelt flertal. Stk. 7. Bestyrelsen kan indkalde til ekstraordinær generalforsamling, når bestyrelsen finder det nødvendigt. Desuden kan medlemmerne pålægge bestyrelsen at indkalde til ekstraordinær generalforsamling, hvis mindst 2/3 af medlemmerne fremsætter en skriftlig anmodning.
bottom of page